Privacyreglement Bewindvoering Regio Venlo B.V.

Inleiding en doel
Om als een goed bewindvoerder, mentor, curator, budgetbeheer te kunnen handelen zijn wij verplicht en is het noodzakelijk om persoonsgegevens van cliënten en direct belanghebbende omtrent cliënten te verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen of vernietigen van gegevens.
Om hier goed mee om te gaan wordt er binnen Bewindvoering Regio Venlo B.V. het voorliggende privacyreglement gehanteerd. Het reglement is een praktische uitwerking van de algemene privacyregels zoals de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vereist.

Het reglement bevat informatie voor klanten en betrokkenen, en is een leidraad voor de medewerkers van Bewindvoering Regio Venlo B.V.

Alle medewerkers binnen Bewindvoering Regio Venlo B.V. zijn verplicht tot geheimhouding en zullen persoonsgegevens en aanverwante informatie alleen raadplegen, gebruiken en delen wanneer dit te maken heeft met het uitoefen van haar taak.

De cliënten en derden waarvan gegevens worden verwerkt kunnen zich beroepen op hun rechten zoals inzage, verbetering, aanvulling, wissen, zolang het uitoefenen van deze rechten niet onredelijk of onmogelijk zijn.

De verwerking van de persoonsgegevens heeft als grondslag een beschikking van de rechtbank dan wel een overeenkomst die u aangaat met Bewindvoering Regio Venlo B.V.
Voor vragen over persoonsgegevens of dit privacyreglement neemt kunt u contact opnemen met S. Leenen, via 077 355 6120 of info@bewindvoeringregiovenlo.nl.

Soorten gegevens
Uw bewindvoerder, mentor of curator heeft u gegevens nodig om zijn taak uit te voeren. Hierbij moet gedacht worden aan financiële gegevens, n.a.w gegevens maar ook gegevens over uw gezondheid kunnen belang zijn voor de uitvoering van zijn taak.

De persoonsgegevens worden verwerkt om:

  • Bewindvoerder of curator: Deze gegevens zijn nodig voor een goede uitvoering van de Financiële belangen van rechthebbende. De bewindvoerder of curator vertegenwoordigt de rechthebbende in en buiten rechte. Dit betekent dat de bewindvoerder of curator namens rechthebbende voorzieningen aanvraagt en onder andere de belastingaangifte verricht
  • Mentor: Deze gegevens zijn nodig voor een goede uitvoering van de belangen bij persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van rechthebbende. De mentor vertegenwoordigt de rechthebbende in en buiten rechte. Dit betekent dat de mentor namens rechthebbende voorzieningen aanvraagt
  • Derden waarmee rechthebbende betrekkingen heeft, worden op de hoogte gebracht van de onderbewindstelling, mentorschap of curatorschap. Hierbij wordt altijd aangegeven wanneer en door wie de bewindvoering, mentorschap of curatele is uitgesproken
  • Opstellen van rapportages en budgetoverzichten ten behoeve van cliënten
  • Wanneer er schulden zijn zal de bewindvoerder de gegevens delen met schuldeisers en schuldhulpverlenende instanties.

Budgetbeheer
Als u gebruikt budgetbeheer wordt er vooraf een overeenkomst gesloten. Om deze overeenkomst na te kunnen komen moet de budgetbeheerder net zoals een bewindvoerder uw gegevens gebruiken ter uit voering van de overeenkomst. De budgetbeheerder gebruikt de persoonsgegevens alleen voor het doel waar voor deze zijn verkregen. Om zijn taak goed te kunnen uitvoeren moet de budgetbeheerder de gegevens delen met derden. Uw gegevens worden gedeeld om betaling verplichtingen te voldoen, om schulden te inventariseren, of inkomsten te regelen. Tevens indien de budgetbeheerder het nodig acht, kunnen uw gegevens worden gedeeld met hulpverleners.

Bewaren van gegevens
De persoonsgegevens worden opgeslagen in een cliënten dossier, dit dossier wordt zolang het bewind loopt bewaard, na beëindiging wordt een kopie van het dossier aan u overhandigt. Na beëindiging van het bewind wordt uw dossier voor 7 jaar bewaard. Bewindvoering Regio Venlo B.V. hanteert hierbij de richtlijnen van de BPBI. Na deze periode wordt uw dossier met daarin alle persoonsgegevens vernietigd.

Beveiliging persoonsgegevens
Bewindvoering Regio Venlo B.V. gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, eenzame met eventuele verwerkers (externe partijen), zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar bevoegd voor zijn, en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen.

Klachtenregeling
Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan hij zich richten tot:

  • de verantwoordelijke;
  • het eventueel binnen de organisatie functionerende orgaan vooronafhankelijke klachtenbehandeling of een dergelijk buiten de onderneming functionerend orgaan, waarbij de onderneming zich heeft aangesloten;
  • de rechtbank, in de gevallen als bedoeld in artikel 46 van de wet en
  • de Autoriteit Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen te adviseren in het geschil tussen de betrokkene en de verantwoordelijke.

Onvoorzien
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verantwoordelijke, met inachtneming van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement.

Informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens: